Tüzük

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN KELEBEK ETKİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Hükümleri
MADDE 1) DERNEĞİN ADI
Derneğin adı “Sürdürülebilir Yaşam için Kelebek Etkisi Derneği’dir. Derneğin kısaltılmış ismi “Kelebek Etkisi”dir.

MADDE 2) DERNEĞİN MERKEZİ
Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

MADDE 3) DERNEĞİN AMACI
Derneğin amacı; sürdürülebilir bir yaşam için bireylerde ve toplumda kültürel dönüşüme katkı vermek; çağımızın karmaşık sorunlarına sistemik ve bütüncül bakış açısı içeren yaratıcı çözüm önerileri sunmak; sosyal, ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik için farkındalık artırmak, ilham vermek ve sürdürülebilir bir yaşamı desteklemektir.
Dernek bu amacı yerine getirirken; bilimsel verileri sürekli yeniler, toplumun farklı kesimlerinden paydaşları bir araya getirerek kapsayıcı olmaya özen gösterir ve çeşitliliğe değer verir.

MADDE 4) DERNEĞİN FAALİYETLERİ
Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunacaktır:
4.1. Sürdürülebilir bir yaşam için tüm dünyada yapılan çalışmaları takip etmek ve araştırma yapmak, bu çalışmaları çeşitli etkinlikler ve yayınlarla geniş kitlelere aktarmak.
4.2. Gençleri, meslek gruplarını, sektörleri, STK’leri, iş dünyasını, kamu kurumlarını vb kuruluşları bilgilendirmek ve kuruluşların sürdürülebilirlikle alakalı sorunlara çözüm üretmelerini teşvik etmek; bu amaçla ulusal ve uluslararası sempozyumlar, konferanslar, paneller, kurslar, çalıştaylar, eğitimler, atölye çalışmaları, festivaller, geziler, sergiler düzenlemek, bunlara katılımı sağlamak ve arttırmak.
4.3. Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanarak sürdürülebilir bir yaşam için sosyal, ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlikle ilgili projeler geliştirmek ve yürütmek.
4.4. Ulusal ve uluslararası ölçekte kurumlarla iş birlikleri yapmak, sektörler içi ve arası iş birlikleri yapmak ve yerel yönetimler, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, federasyonlar, kamu ve özel sektörden paydaşları bir araya getirecek projeler geliştirmek,
4.5. Sürdürülebilir bir yaşam için tasarım faaliyetleri yürütmek, sürdürülebilir, inovatif ürün-hizmet sistemlerinin tasarlanması konusunda projeler geliştirmek, bu konuda tasarımcılar ve üreticiler arasında farkındalık artırmak, örnek teşkil edecek etkinlikler gerçekleştirmek ve projeler geliştirmek.

MADDE 5) ÇALIŞMA BİÇİMİ
Dernek, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;
5.1. Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etüdler yapar, öneri ve dilekleri saptar,
5.2. Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar.
5.3. Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,
5.4. Yardım Toplama Kanunu ile bu Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,
5.5. Amaç ve hizmet konularına yönelik her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, bunları internet üzerinden de yayınlayacak bir internet platformu oluşturarak daha geniş kitlelere ulaşmak üzere yayın faaliyetleri yürütür.
5.6. Amaç ve hizmet konularına yönelik eğitim, çalıştay, atölye vb etkinlikler ve gerekli diğer çalışmaları yapar.
5.7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
5.8. Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar.
5.9. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur,
5.10. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda yurt içinde ve yurt dışında kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar ile iş birliği yapar.

MADDE 6) DERNEĞİN FAALİYET ALANI
Dernek, sürdürülebilir bir yaşam için ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik alanları kapsamında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik Hükümleri
MADDE 6) ÜYELİK KOŞULLARI
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Diğer koşullar:
6.1. Derneğin üç kurucu üyesinin referansı ve kurucu üyelerin 2/3 oy birliğinin sağlanması.
6.2. Yabancılar için; Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak (onursal üyelik için bu koşul aranmaz).
6.3. Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca, derneklere üye olmaları yasaklananlar ve özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar, dernek aidatlarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar derneğe üye olamazlar.

MADDE 7) ÜYELİK TÜRLERİ
Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir:
7.1. Dernek üyesi: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.
7.2. Onursal Üye: Derneğe, amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygısı bulunanlar arasından, en az üç üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile seçilen onursal nitelikli üyeliktir. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, istedikleri takdirde aidat verebilirler.

MADDE 8) ÜYELİK İŞLEMLERİ
Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:
8.1. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “üyelik istek bildirimi”ni doldurup Dernek Başkanlığı’na verirler.
8.2. Dernek genel sekreterliğine yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
8.3. Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
8.4. Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Yıllık aidat alınır.
8.5. Dernek Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.
8.6. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

MADDE 9) ÜYELİKTEN ÇIKMA
Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileğini yazılı olarak bildirme kaydıyla ile sona erer. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. İstifa eden üye, varsa birikmiş üyelik aidatlarını ödemekle yükümlüdür. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 10) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Dernek kurucu üyeleri üyelikten çıkarılamaz. Dernek üyeliğinden çıkarabilme nedenleri aşağıda gösterilmiştir:
10.1. Derneklere üye olma hakkını yitirme, şartlarını kaybetme ve Dernek Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranma.
10.2. Üyeliğe giriş aidatını 30 gün içinde ödememe,
10.3. İkazlara rağmen üst üste üç sene aidatını ödememe.
10.4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymama.
10.5. Dernekte üstlendiği görevleri yerine getirmeme.
10.6. Dernek tüzüğünde yer alan konulara aykırı davranışlarda / etkinliklerde bulunarak derneğin itibarını zedeleme.

MADDE 11) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ
Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp, üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir.
Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.
Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır.
Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm aidat borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Hükümleri
MADDE 12) DERNEK ORGANLARI
1) GENEL KURUL
2) YÖNETİM KURULU
3) DENETLEME KURULU MADDE

13) GENEL KURUL
13.1. Dernek Genel Kurulu, üç yılda bir olağan olarak Ekim ayında toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunca belirlenecek yerde, gün ve saatte çalışmalarına başlar.
13.2. Genel Kurul, toplantı tarihinden 30 gün öncesine kadar son 3 yıllık aidatını ödemiş ve 3 sene boyunca yerine getirmeyi taahhüt ettiği görevleri tamamlamış dernek üyelerinin iştiraki ile teşekkül eder.
13.3. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
13.4. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 14) ÇAĞRI USÜLÜ
14.1. Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur.
14.2. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
14.3. İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
14.4. Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

MADDE 15) TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
15.1. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kururlunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
15.2. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirileceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
15.3. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve toplantı katılım listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
15.4. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
15.5. Genel Kurul’da karar yeter sayısı, Genel Kurul’a katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak tüzük değişikliği ile Derneğin feshine ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.
15.6. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

MADDE 16) TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Genel Kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin ikisi tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 17) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
17.1. Dernek üye sayısının 1/5’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,
17.2. Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,
17.3. Denetleme Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliği ile alacağı kararı,
17.4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

MADDE 18) GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
18.1. Yasalar ile Dernek tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
18.2. Dernek organlarını seçmek,
18.3. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetleme Kurulu’nun denetim raporunu görüşüp, onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
18.4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen ya da değiştirerek kabul etmek,
18.5. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
18.6. Dernek üyeliğinden çıkarılanların veya üyeliğin reddedilmesi hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak
18.7. Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
18.8. Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında karar almak,
18.9. Derneğin feshedilmesine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek
18.10. Derneğin federasyona katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek,
18.11. Derneğin diğer organlarını denetlemek ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onları görevden almak,
18.12. Yardımlaşma sandığı kurulması kararı.
18.13. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek,
18.14. Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,
18.15. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerini görmek ve yetkilerini kullanmak,
18.16. Dernek logosunun belirlenmesi.

MADDE 19) Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 20) YÖNETİM KURULU
20.1. Yönetim Kurulu, üç yıl süre için seçilmiş 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsalar dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde Kurul’dan ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurul’dan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.
20.2. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini en az üç yıllık üyeler arasından seçer.

MADDE 21) YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ
21.1. Yönetim Kurulu; seçimini izleyen altı gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yönetmenler seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.
21.2. Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
21.3. Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
21.4. Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve diğer üyelerin gündem önerileri doğrultusunda saptadığı gündemle toplanır ve çalışmalarını yapar.

MADDE 22) YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
22.1. Yasalar ve bu tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,
22.2. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
22.3. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
22.4. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,
22.5. Derneğe üye olmak isteyen başvuru sahiplerinin dilekçelerini incelemek, üyelik hakkında red ve kabul kararı vererek üye kaydı yapmak, tüzükte belirtildiği şekilde aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelik haklarının düşmesi hakkında karar vermek.
22.6. Dernek Başkanı’nın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında üyelik haklarının düşmesi hakkında karar vermek,
22.7. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak; üyelere duyurmak.
22.8. Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları ya da komiteler kurmak, dağıtmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
22.9. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
22.10. Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Dernekler zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilirler. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
22.11. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,
22.12. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,
22.13. Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’ndan görevi ve bilanço gereği Dernek mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu’na teslim etmek,
22.14. Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,
22.15. Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

MADDE 23) DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu; Genel Kurulda açık oyla üç yıl için seçilmiş 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu en az yılda 1 kere Yönetim Kurulu’nu denetler. Denetleme yeter sayısı ikidir. Denetleme Kurulu; Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kurulu’na bildirmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

MADDE 24) ÇALIŞMA GRUPLARI
Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan çalışma grupları kurulabilir. Çalışma grupları Yönetim Kurulu kararı ile seçilirler. Çalışma grupları Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidirler.

MADDE 25) YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ
Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde yürütme birimi görevlileri atanabilir. Yürütme birimi görevlilerinin görevleri, görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
MADDE 26) DERNEĞİN GELİRLERİ
26.1. Üye Aidatları: Üye aidatı; üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödentidir. Yıllık aidatın miktarı Genel Kurul tarafından günün koşullarına göre yeniden tespit edilir. Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, yıllık olarak ta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
26.2. Derneğin mal varlıklarından elde edilecek gelirler,
26.3. Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar,
26.4. Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, festival, gösteri, gezi, kermes, gece ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,
26.5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan elde edilecek gelirler.
26.6. Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler.
26.7. Geliştirdiği ve yürüttüğü projeler için Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler vb fonlama kaynaklarından alacağı fonlar.
26.8. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği projelerden, hizmetlerden ve ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
26.9. Diğer gelirler.

MADDE 27) GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Dernek gelirleri alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir. Alındı belgesine, aidat ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir. Bu belgelerin saklama süresi özel yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

MADDE 28) DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
28.1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
28.2. Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.
28.3. Evrak kayıt defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
28.4. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
28.5. İşletme Hesabı defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
28.6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu defterBilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
28.7. Madde 28’in 28.1,28.2, 28.3, 28.4, 28.5 ve 28.6’ncı maddelerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
28.8. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
28.9. Yukarıdaki maddelerde yazılan ve sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.
28.10. Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile yıllık brüt gelirleri beşyüzbin TL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar. İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.
28.11. Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.
28.12. Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

MADDE 29) BEYANNAME VERİLMESİ
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 30) DERNEĞİN BORÇLANMASI
Derneğimiz bir önceki mali yılın gelir miktarı kadar yönetim kurulu kararı ile bunun üstündeki miktarlar için Genel Kurul kararı ile borçlanabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 31) DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Derneğin iç denetimi; tüzükte belirtilen amaç ve çalışmaların gerçekleşmesine ilişkin olarak belirlenmiş organların, üyelerin sorumluluklarını düzenlemesi ve üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi için Genel Kurul’un onayından geçmek sureti ile yönetmelikler ve önergeler yayınlamak biçiminde sağlanır.

MADDE 32) TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Dernek tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Genel Kurul 1.toplantısında yeter sayı kayıtlı üye sayısının 2/3 ; 2.toplantısındaki yeter sayısı yönetim ve denetleme asil üye sayısı iki katı kadardır. Değişiklik önerileri en az 15 gün önceden Genel Kurul üyelerine yazılı olarak gönderilmedikçe Genel Kurulda tüzük değişikliği görüşülemez.

MADDE 33) DERNEĞİN FESHİ
Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda 2/3’lük çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantıda yönetim kurulu ve denetim kurulunun iki katı ile fesih konusu görüşülür ve toplantıya katılan 2/3 çoğunluğun kararı ile fesih kararı alınır. Fesih kararı alındıktan sonra durum 5 gün içinde Mahallin Mülki Amirliği’ne yazılı olarak bildirilir.

MADDE 34) DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MALVARLIĞI
Dernek Genel Kurul kararı ile fesih edildiği takdirde taşınır ve taşınmaz malları ile mevcut parası, alınacak bir karar ile benzer amaçlı bir kuruluşa devredilir.

MADDE 35) HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 36) GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
İlk Genel Kurulda oluşturulan organlar ve görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri aşağıdadır:

Yönetim Kurulu Asıl: Başkan: Tuna Özçuhadar
Başkan Yardımcısı: Berivan Mine Ferhanoğlu
Genel Sekreter: Pınar Öncel
Sayman: Gamze Selçuk
Üye: Yaz Güvendi
Yönetim Kurulu Yedek: Emrah Kurum, Samet Çetin, Çağlar Ferhanoğlu, Mehmet Şenol Christina Schray
Denetim Kurulu Asıl: Gökçe Orhan, Arda Ülgay, Doğukan Doğan,
Denetim Kurulu Yedek: Meriç Gürsoy, Beyhan Uzunçarşılıoğlu, Mert Güller

MADDE 37) KURUCU ÜYELER
Derneğin kurucu üyelerinin ad ve soyadları aşağıda gösterilmiştir:
Tuna Özçuhadar, Pınar Öncel, Gamze Selçuk, Yaz Güvendi, Emrah Kurum, Berivan Mine Uçar Ferhanoğlu, Mert Güller